home / Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

INC hecht aan een zorgvuldige en actuele weergave van gegevens op deze website. Daarbij streven wij naar adequate toegankelijkheid. Hierbij behouden wij ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.De informatie wordt door ons regelmatig gewijzigd. Aanvullingen en wijzigingen worden doorgevoerd met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze site besteden is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) onvolledig, onjuist of niet actueel is. Wij kunnen hierbij geen garanties geven.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Dat betekent dat in het geval u zonder nadere toelichting van de aangeboden informatie gebruik maakt, dat voor eigen rekening en risico komt.

Omdat INC kan niet kan beoordelen met welke intentie en bedoeling u deze site bezoekt en de informatie gebruikt, kan INC er niet voor instaan dat de informatie op deze site ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

INC sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, de daarin opgenomen informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site en/of de informatie te kunnen raadplegen.